วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2557

           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 โดยจะเปิดการเรียนการสอน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์  และ ช่วงวันเสาร์ - วันอาทิตย์

     วันจันทร์ - วันศุกร์ จะเปิดในสาขาวิชา 

  •  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  •  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  •  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     วันเสาร์ - วันอาทิตย์

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิขาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.ncc.ac.th  , รายการ "สาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส" ทางสถานีวิทยุ 912  ระับบความถี่ 99.10 Mz , รายการ "รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนนนราธิวาส " หลังข่าว 6 โมงเย็น ทางสถานรีเคเบิ้ลทีวีคนนรา (NCTV)
    

จดหมายข่าว Nccnews


  กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประจำปี 2556


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักศึกษาทุกหน่วยจัดการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมให้นักศึษามีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง
     กิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน
ประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกหน่วยจัด การแข่งขันกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ ที่สำคัญประเภทกีฬาที่พลาดไม่ได้คือ กีฬาพื้นบ้านที่มีการแข่งขันที่สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นวิ่งกระสอบ วิ่งวิบาก ชักเย่อ ซึ่งทุกประเภทกีฬามีการแข่งขันที่เข้มข้นแต่ก็แฝงไปด้วยความรักและความสามัคคีของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่แสดงออกมา ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาเท่านั้นที่มาร่วมกิจกรรมนี้ เพราะในการแข่งขันกีฬาเกือบทุกประเภทจะมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นทั้งบุคคลากรและอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมด้วยเพื่อความสนุกสนานของงาน
      งานกีฬาสีสานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่ได้เป็นเพียงงานกีฬาที่แข่งขันกันเพื่อเอาชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกีฬาที่สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแต่ละหน่วยจัดการศึกษา ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สร้างความรักใคร่ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ความรู้สึกสนิทสนมกันระหว่างบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และลดช่องว่างของหน่วยจัดของแต่ละหน่วยจัดที่อาจเกิดขึ้น
      งานกีฬาสีครั้งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดี ที่ฝั่งลึกไปด้วยความรู้สึกที่ดีที่ไม่อาจลบล้างไปจากใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เพราะภาพเหล่านั้นจะตรึงอยู่ในใจและในความทรงจำไปนานแสนนาน