วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


นายยุทธนา พรมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


วิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนราธิวาสร่วมวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักงานบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


     

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส


นางสาธิยา บือซา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพวิทยาลัยชุมชนร่วมประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบ:จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ พื้นที่อำเภอระแงะ ในวันศุกร์ ที่ ธันวาคม 2559 ณ. กศน. ตำบลกาลิซา จังหวัดนราธิวาส


โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส


นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ พื้นที่อำเภอรือเสาะ โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบ:จังหวัดนราธิวาส ในวันศุกร์ ที่ ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส    นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ พื้นที่อำเภอรือเสาะ ในวันศุกร์ ที่ ธันวาคม 2559 ณ โรงงาน Hand in Hand  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ


        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค โดยนำเต้นแอโรบิคโดยดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักวิชาการ ใน วันพุธ ที่ 7 ธันววาคม 2559 ณ หน้าอาคารอนุปริญา 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส