วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1  จำนวน 60 ชั่วโมง

              ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโลกได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการติดต่อสื่อสารระหว่าประเทศโดยการใช้ภาษาอังกฤษของโลกเป็นตัวกลางสื่อสาร ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความสำคัญทำความเข้าใจจดจำแล้วนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการประชาชนและผู้สนใจที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะการใช้ภาษาลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และการอ่าน และการฟังได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 15 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 15 คน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน Miss Dinah  Monteclaro
เริ่มจัดการเรียนการสอน 1-14 พฤษภาคม 2561  ทุกวันเวลา 09.00 -14.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 60 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  15 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  15 พฤษภาคม  2561

หลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง รุ่นที่ 1


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง รุ่นที่ 1  จำนวน 60 ชั่วโมง
             
เรือกอและจำลอง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และการถ่ายทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของลวดลาย ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยอิสลามจีนบน           เรือกอและ และให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและทราบขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวประมงจังหวัดนราธิวาส ทำให้เกิดความผูกพันและเข้าใจระหว่างศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม การประดิษฐ์เรือกอและจำลองได้ทั้งความรู้ ความรัก ความสามัคคี และมีรายได้ของตนเองเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันได้โดยไม่เดือดร้อนและ                     อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข  
ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้พึ่งพาตนเองและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
จำนวน 25 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 25 คน 
 หลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง
ผู้สอน นายรุสลี บินดอเลาะ
เริ่มจัดการเรียนการสอน 25-31 สิงหาคม 2561  ทุกวันเวลา 08.00 -17.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 60 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  25 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง                         
                                       จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  1 กันยายน  2561


หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  จำนวน 45 ชั่วโมง
ขนมอบเบอเกอรี่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบของขนมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานที่ วัฒนธรรมของตะวันตก เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย หนึ่งในสิ่งที่วัฒนธรรมตะวันตกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทย คือ เรื่องอาหารการกิน ปัจจุบันคุ้นเคยกับการกินอาหารฝรั่ง และนิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น และวัยทำงาน ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น เค้ก ขนมปัง ซึ่งคนรุ่นใหม่นิยมไปนั่งตามร้านขนมเพื่อพักผ่อน นั่งคุย สนทนากับเพื่อน หรือนั่งอ่านหนังสือ เพื่อผ่อนคลาย สามารถทำรายได้ให้กับธุรกิจนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งการเปิดร้านขายขนมอบเบเกอรี่ก็จะมีมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ ยังขาดทักษะองค์ความรู้ของการทำขนมอบเบเกอรี่  ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้า รวมถึงการให้บริการ ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานตามพันธกิจ ในรูปแบบที่จัดการศึกษาเพื่อ
การสร้างงานและอาชีพ สร้างผู้ประกอบการใหม่ และสร้างอาชีพอิสระ ได้เห็นความสำคัญของการใช้องค์ความรู้
 มาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้พึ่งพาตนเองและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
จำนวน 63 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 63 คน 

หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1
ผู้สอน นางสุไฮลา แสงจันทร์
เริ่มจัดการเรียนการสอน 13-21 สิงหาคม 2561 ทุกวันเวลา 09.00 -16.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  33 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอาขีพ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  22 สิงหาคม  2561
หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 2
ผู้สอน นางสาวเซาดะห์  แมหะ
เริ่มจัดการเรียนการสอน 23-31 สิงหาคม 2561 ทุกวันเวลา 09.00 -16.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  30 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอาขีพ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  1 กันยายน  2561

หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ จำนวน 48 ชั่วโมง
          จากการได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก พบว่าประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพการค้าขาย เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน แต่ก็ยังมีประชากรจำนวนมากที่พบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้คนทั่วไปได้ให้ความสำคัญในด้านของข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็ได้มาจากหลายๆแหล่งซึ่งแหล่งข้อมูลหนึ่งที่บุคคลโดยทั่วไปให้ความสนใจนั้นก็คือ อินเตอร์เน็ต(
Internet) ซึ่งในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
 ในทุกหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจในการจัดซื้อสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของทางร้านจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นช่องทางในการขายสินค้า เพราะอินเตอร์เน็ตนับว่ายังมีอัตราการเติบโตมาก ผู้ใช้งานก็เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวิลด์ไวด์เว็บ
กลายเป็นบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่น้อยคนนัก จะไม่รู้จักและรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ต่างต้องการเข้าถึง
การตอบสนองต่อผู้ใช้งานมาก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง
 และมีค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในจำนวนมาก จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ เพื่อสร้างนักธุรกิจในยุคใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้
ซึ่งหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำการค้าออนไลน์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 32 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 32 คน 

หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์
ผู้สอน นายกิตติ หวั่งธรรมมั่ง  และนายอาทิตย์      การัมซอ
เริ่มจัดการเรียนการสอน 19-28 มิถุนายน 2561 ทุกวันเวลา 09.00 -16.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 48 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  32 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ สวนวาเลนไทน์พันธ์ไม้ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส                     
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  29 มิถุนายน  2561

รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 45 ชั่วโมง


รายงานการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 45 ชั่วโมง
ปัจจุบันอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส บางอย่างมีการสูญหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากไม่มีผู้รับช่วงหรือไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้  คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก และไม่นิยมรับประทานอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส มองว่าเป็นขนมโบราณ เชย ไม่ทันสมัยเหมือนรับประทานขนมกรุบกรอบ หรืออาหารชาติอื่นที่มีให้เลือกมากมาย  และครูภูมิปัญญาในชุมชน ที่มีความสามารถในการทำอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส มีจำนวนน้อย และแก่ชราภาพ หากไม่มีการอนุรักษ์อาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส อนาคตความรู้เรื่องการทำอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส คงมีการสูญหายไปอย่างแน่นอน
              ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักของอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างอาชีพธุรกิจเสริมให้กับชุมชนโดยจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถทำอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาสได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเข้าใจหลักวิธีการทำธุรกิจเพื่อจำหน่ายให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 60 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร  60 คน  
หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1
ผู้สอน นางเจ๊ะบีเด๊าะ  อาบูบากา
เริ่มจัดการเรียนการสอน 16-31 กรกฎาคม 2561  ทุกวันจันทร์ อังคารและพุธ เวลา 09.00 -15.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  30 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอาขีพ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  1 สิงหาคม  2561