วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม

           กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง)
ได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในกิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม หัวข้อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ส่วนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ายจุฬาภรณ์จำนวน ๔ รุ่น
                รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๒ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
                  รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘


             วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการขนมไทยพื้นบ้านเพื่อธุรกิจ

          นายสมพร  ดำหนูอินทร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดโครงการขนมไทยพื้นบ้านเพื่อธุรกิจ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 อาจารย์อุไรวรรณ ชินพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์สหกรณ์บ้านลำภู ตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.