วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทุนพัฒนาชุมชนนราธิวาส

กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
   
   1.  เพื่อพัมนาวิทยาลัยชุมชนในพันธกิจรวมทั้งหมด
   2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   3.  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการศึกษา เศษฐกิจแ
ละสังคม
   4.  ส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษืสิ่งแวดล้อม
   5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณวุฒิของบุคคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
   6.  ส่งเสริมกิจการเพื่อสารรประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ 

สามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย      :   เลขที่    905-076-354-5
บัญชีธนาคารออมสิน      :    เลขที่   020099073650
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    :   เลขที่  020019006878
หรือ 
         สามารถมาบริจาคเงินเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองได้ที่ ห้องอำนวยการ อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ในเวลาราชการ  หมายเลขโทรศัพท์  073-530908-9

ท่านสามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ

แจ้งเปลียนแปลงกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


  แจ้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

1 .  หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง    
       เดิม วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็น วันที่ 15 มีนาคม 2557

2 . หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ 
       เดิม วันที่ 2 มีนาคม 2557 เป็น วันที่ 15 มีนาคม 2557

3.  หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก 
       วันที่ 8 มีนาคม 2557  (กำหนดการเดิม)วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี
ประมวลภาพประชุมคณะกรรมการโครงการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยชุมชนราธิวาสจัดประชุมร่วมสภาวิทยาลัยชุนนราธิวาส บุคคลากรวิทยาลัยชุมชนราธิวาส และอาจารย์ผุ้สอนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

               ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมร่วมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคคลากรวิทยาลัยชุนนราธิวาส และอาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อพบปะ พูดคุย กันระหว่าง สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคคลากรวิทยลัยชุมชนนราธิวาส และอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยในงานนี้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นาย อชิพล  พชรพงค์พลิน เป็นประธานในการประชุมร่วมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการแนะนำสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำความรู้จักและพูดคุยกัน