วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศเกียรติคุณ

       นางสาธิยา บือซา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 100 และประกาศเกียรติคุณผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 96.76 โดยนายสิทฺธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณในการประชุมกรมการจังหวัด วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

         นายสาคร  ปานจีน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พิธีแสดงความอาลัย          คณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส