วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ทหารเดือนเมษายน 2561)

การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ทหารเดือนเมษายน 2561)
นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2540 ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และจะต้องไปเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ให้นักศึกษาไปดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ได้ที่
งานกิจการนักศึกษา ชั้น1 อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และสำหรับผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา

 

รับสมัครนักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560      
      รับสมัครนักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษายื่นแจ้งความประสงค์สมัครได้

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 มกราคม 2561
ณ ห้องกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แนบเอกสารใบแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ปี2/2560