วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2557

           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 โดยจะเปิดการเรียนการสอน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์  และ ช่วงวันเสาร์ - วันอาทิตย์

     วันจันทร์ - วันศุกร์ จะเปิดในสาขาวิชา 

  •  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  •  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  •  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     วันเสาร์ - วันอาทิตย์

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิขาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.ncc.ac.th  , รายการ "สาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส" ทางสถานีวิทยุ 912  ระับบความถี่ 99.10 Mz , รายการ "รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนนนราธิวาส " หลังข่าว 6 โมงเย็น ทางสถานรีเคเบิ้ลทีวีคนนรา (NCTV)
    

1 ความคิดเห็น: