วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด

        นายจำเป็น ปิยะรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดอำเภอรือเสาะ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิ้วาสหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะเข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ในวันศุกร์ที่30 ตุลาคม 2558 ณ.บ้านจือแรง ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส


วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารละหมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

      นายสมพร ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารละหมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการบัญชี เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารละหมาด ให้สวยงามและร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารละหมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เวลา 10.30 น.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อการเรียนรู้

นายสมพร  ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อการเรียนรู้ ใน วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอบาตู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในเวลา 10.00 น.

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาห้องสมุดเพื่อน้อง

     นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาห้องสมุดเพื่อน้อง ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนตาดีกานูรุลอิฮฺซาน ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

          นายไสว  ชินพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมพิธีปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พร้อมมอบสื่อการเรียนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะยอมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในวัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

  นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อร่วมสดุดีและรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ นานัปการ เพื่อให้บังเกิดความเจริญ ร่มเย็น เป็นสุข แก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงครองราชย์ และบังเกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบถึงกาลปัจจุบัน