วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การเสวนา เรื่อง ศิลปหัตกรรมย่านลิเภาของจังหวัดนราธิวาส

นายสมพร ดำหนูอินทร์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง ศิลปหัตกรรมย่านลิเภาของจังหวัดนราธิวาส ในโครงการการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมย่านลิเภา กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ

        นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2558 ในวันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
การเลี้ยงปลาดุก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


         นางสาธิยา บือซา ครู คศ.3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน หมู่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   ในวัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


   

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)     ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา"โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ประจำปี2559" เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องจันทร์ผา  สำนักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

    
       นายสมพร ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนใต้ (พนม.) ใน วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

         
           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยกลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน   โรงเรียนบ้านยือลอ หมู่ที่3 บ้านยือลอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสในวันพฤหัสบดี ที่  4 กุมภาพันธ์ 2559