วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน            นางสาธิยา บือซา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง"การสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน" ในวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ 

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น