วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศเกียรติคุณ

       นางสาธิยา บือซา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 100 และประกาศเกียรติคุณผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 96.76 โดยนายสิทฺธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณในการประชุมกรมการจังหวัด วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น