วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทุนพัฒนาชุมชนนราธิวาส

กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
   
   1.  เพื่อพัมนาวิทยาลัยชุมชนในพันธกิจรวมทั้งหมด
   2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   3.  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการศึกษา เศษฐกิจแ
ละสังคม
   4.  ส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษืสิ่งแวดล้อม
   5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณวุฒิของบุคคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
   6.  ส่งเสริมกิจการเพื่อสารรประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ 

สามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย      :   เลขที่    905-076-354-5
บัญชีธนาคารออมสิน      :    เลขที่   020099073650
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    :   เลขที่  020019006878
หรือ 
         สามารถมาบริจาคเงินเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองได้ที่ ห้องอำนวยการ อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ในเวลาราชการ  หมายเลขโทรศัพท์  073-530908-9

ท่านสามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น