วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

การประชุมอาจารย์ผู้สอนในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

         ทุก ๆ ภาคการศึกษา ทางกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคเรียน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับอาจารย์ผู้สอนด้วย
          การประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งฝากให้อาจารย์ผู้สอนให้เชิญชวนนักเรียน บุคคลที่รู้จักมาสมัครเรียนในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครกันจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ncc.ac.th ต่อจากนั้นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ ได้พบปะชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติของอาจารย์ผู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น