วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม

           กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง)
ได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในกิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม หัวข้อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ส่วนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ายจุฬาภรณ์จำนวน ๔ รุ่น
                รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๒ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
                  รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘


             ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น