วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ จำนวน 48 ชั่วโมง
          จากการได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก พบว่าประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพการค้าขาย เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน แต่ก็ยังมีประชากรจำนวนมากที่พบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้คนทั่วไปได้ให้ความสำคัญในด้านของข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็ได้มาจากหลายๆแหล่งซึ่งแหล่งข้อมูลหนึ่งที่บุคคลโดยทั่วไปให้ความสนใจนั้นก็คือ อินเตอร์เน็ต(
Internet) ซึ่งในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
 ในทุกหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจในการจัดซื้อสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของทางร้านจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นช่องทางในการขายสินค้า เพราะอินเตอร์เน็ตนับว่ายังมีอัตราการเติบโตมาก ผู้ใช้งานก็เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวิลด์ไวด์เว็บ
กลายเป็นบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่น้อยคนนัก จะไม่รู้จักและรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ต่างต้องการเข้าถึง
การตอบสนองต่อผู้ใช้งานมาก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง
 และมีค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในจำนวนมาก จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ เพื่อสร้างนักธุรกิจในยุคใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้
ซึ่งหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำการค้าออนไลน์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 32 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 32 คน 

หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์
ผู้สอน นายกิตติ หวั่งธรรมมั่ง  และนายอาทิตย์      การัมซอ
เริ่มจัดการเรียนการสอน 19-28 มิถุนายน 2561 ทุกวันเวลา 09.00 -16.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 48 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  32 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ สวนวาเลนไทน์พันธ์ไม้ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส                     
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  29 มิถุนายน  2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น