วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1  จำนวน 60 ชั่วโมง

              ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโลกได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการติดต่อสื่อสารระหว่าประเทศโดยการใช้ภาษาอังกฤษของโลกเป็นตัวกลางสื่อสาร ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความสำคัญทำความเข้าใจจดจำแล้วนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการประชาชนและผู้สนใจที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะการใช้ภาษาลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และการอ่าน และการฟังได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 15 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 15 คน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน Miss Dinah  Monteclaro
เริ่มจัดการเรียนการสอน 1-14 พฤษภาคม 2561  ทุกวันเวลา 09.00 -14.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 60 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  15 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  15 พฤษภาคม  2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น