วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง รุ่นที่ 1


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง รุ่นที่ 1  จำนวน 60 ชั่วโมง
             
เรือกอและจำลอง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และการถ่ายทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของลวดลาย ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยอิสลามจีนบน           เรือกอและ และให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและทราบขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวประมงจังหวัดนราธิวาส ทำให้เกิดความผูกพันและเข้าใจระหว่างศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม การประดิษฐ์เรือกอและจำลองได้ทั้งความรู้ ความรัก ความสามัคคี และมีรายได้ของตนเองเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันได้โดยไม่เดือดร้อนและ                     อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข  
ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้พึ่งพาตนเองและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
จำนวน 25 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 25 คน 
 หลักสูตรการประดิษฐ์เรือกอและจำลอง
ผู้สอน นายรุสลี บินดอเลาะ
เริ่มจัดการเรียนการสอน 25-31 สิงหาคม 2561  ทุกวันเวลา 08.00 -17.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 60 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  25 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง                         
                                       จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  1 กันยายน  2561


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น