วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2


รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  จำนวน 45 ชั่วโมง
ขนมอบเบอเกอรี่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบของขนมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานที่ วัฒนธรรมของตะวันตก เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย หนึ่งในสิ่งที่วัฒนธรรมตะวันตกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทย คือ เรื่องอาหารการกิน ปัจจุบันคุ้นเคยกับการกินอาหารฝรั่ง และนิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น และวัยทำงาน ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น เค้ก ขนมปัง ซึ่งคนรุ่นใหม่นิยมไปนั่งตามร้านขนมเพื่อพักผ่อน นั่งคุย สนทนากับเพื่อน หรือนั่งอ่านหนังสือ เพื่อผ่อนคลาย สามารถทำรายได้ให้กับธุรกิจนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งการเปิดร้านขายขนมอบเบเกอรี่ก็จะมีมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ ยังขาดทักษะองค์ความรู้ของการทำขนมอบเบเกอรี่  ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้า รวมถึงการให้บริการ ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานตามพันธกิจ ในรูปแบบที่จัดการศึกษาเพื่อ
การสร้างงานและอาชีพ สร้างผู้ประกอบการใหม่ และสร้างอาชีพอิสระ ได้เห็นความสำคัญของการใช้องค์ความรู้
 มาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้พึ่งพาตนเองและนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
จำนวน 63 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 63 คน 

หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1
ผู้สอน นางสุไฮลา แสงจันทร์
เริ่มจัดการเรียนการสอน 13-21 สิงหาคม 2561 ทุกวันเวลา 09.00 -16.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  33 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอาขีพ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  22 สิงหาคม  2561
หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 2
ผู้สอน นางสาวเซาดะห์  แมหะ
เริ่มจัดการเรียนการสอน 23-31 สิงหาคม 2561 ทุกวันเวลา 09.00 -16.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  30 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอาขีพ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  1 กันยายน  2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น