วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 45 ชั่วโมง


รายงานการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ( 45 ชั่วโมงขึ้นไป)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 45 ชั่วโมง
ปัจจุบันอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส บางอย่างมีการสูญหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากไม่มีผู้รับช่วงหรือไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้  คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก และไม่นิยมรับประทานอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส มองว่าเป็นขนมโบราณ เชย ไม่ทันสมัยเหมือนรับประทานขนมกรุบกรอบ หรืออาหารชาติอื่นที่มีให้เลือกมากมาย  และครูภูมิปัญญาในชุมชน ที่มีความสามารถในการทำอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส มีจำนวนน้อย และแก่ชราภาพ หากไม่มีการอนุรักษ์อาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส อนาคตความรู้เรื่องการทำอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส คงมีการสูญหายไปอย่างแน่นอน
              ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักของอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างอาชีพธุรกิจเสริมให้กับชุมชนโดยจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถทำอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาสได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเข้าใจหลักวิธีการทำธุรกิจเพื่อจำหน่ายให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 60 คน และสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร  60 คน  
หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 1
ผู้สอน นางเจ๊ะบีเด๊าะ  อาบูบากา
เริ่มจัดการเรียนการสอน 16-31 กรกฎาคม 2561  ทุกวันจันทร์ อังคารและพุธ เวลา 09.00 -15.00 น.
เวลาในจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน  30 คน
สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอาขีพ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน  นางสาววีรนุช  บือราเฮง
รายงาน ณ วันที่  1 สิงหาคม  2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น