วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)     ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา"โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ประจำปี2559" เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องจันทร์ผา  สำนักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น