วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผอ.สถานพินิจเข้าพบผอ.วชช.นธ.


นายวัฒนาทร ชูใหม่ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ เข้าพบนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในสถานพินิจในวัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น